Kolhapur - Map

| November 5, 2012
Tags: buddhist monasteries, Kolhapur, Mahalaxmi, Maratha, Panhala, Shivaji