Palitana Temples - Map

| February 5, 2013
Tags: Bhavnagar, Gujarat, Jain temples, Jainism, Palitana, pilgrimage, Rishabdev