Panipat - Map

| March 24, 2013
Tags: ahmed shah abdali, akbar, babar, babur, battles, history, ibrahim lodhi, marathas, panipat, sadashivrao bhau