Patna - Map

| March 12, 2013
Tags: Bihar, gol ghar, Har Mandir Takht, mahatma gandhi setu, pataliputra, patna