Thanjavur - Map

| February 15, 2013
Tags: carnatic music, rajaraj chola, serfoji, Tamil Nadu, Tanjore, Thanjavur, thiruvaiyaru